V návrhu je zanechán dům bývalé výrobny pušek a Dům U Medvěda, které rekonstruuji, propojuji a sjednocuji novou budovou. Nejdůležitější část knihovny z pohledu návštěvníka se nachází v novém domě obepínajícím atrium. Nové je přiznané, staré je zachované.
Do kontrastu s odhalenými cihlami na fasádách stávajících domů vkládám novou budovu, která vytváří vnitřní organicky tvarovaný prostor skryté zahrady v srdci města. Nová stavba je nesena obvodovými zdmi na krajích pozemku a systémem žebírkových železobetonových sloupů se zužujícím se profilem směrem k atriu. Tyto centricky rozmístěné sloupy nesou podlahu prvního podlaží nové budovy. Monolitická střecha s výztužemi z ocelových lan je zavěšena ze čtyř nejzazších rohů a směrem ke středu atria se svěšuje dovnitř. Nosné systémy zdí budov puškárny a Domu U Medvěda jsou zachovány jen se změnami dispozicí tak, aby vyhovovaly nové funkci budovy a chodu knihovny. Prostor je členěn do několika funkčních zón tak, aby se nekřížily cesty návštěvníků, zaměstnanců a “cesta knihy”. 

Pro projekt bylo zásadní definování potřeby nové knihovny a zohlednění historicky cenné lokality.
Back to Top